Presentation

Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (grundat 1917) är en intresseorganisation för de svenskspråkiga skådespelarna i Finland. Till FSS hör ungefär 230 professionella svenskspråkiga skådespelare. FSS viktigaste uppgift är att fungera som en förbindelselänk för de svenskspråkiga skådespelarna och samtidigt bevaka de svenskspråkiga aktörernas intressen inom olika organisationer, i första hand Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund som sköter de rent fackliga ärendena för samtliga skådespelare i vårt land. Inom detta förbunds ledande organ representeras den svenskspråkiga skådespelarkåren i de flesta fall av endast en person. Därför är det av stor vikt för våra skådespelare i Åbo, Vasa och i Helsingforsregionen samt studerande vid Teaterhögskolans svenska institution att vi sammankommer för att diskutera frågor som rör våra arbets- och utkomstmöjligheter, teatrarnas och de fria gruppernas situation, utbildnings- och fortbildningsfrågor.

FSS är även representerat i bl.a CEFISTO (Cenralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer ) samt Forum Artis (konstnärsorganisationernas samarbetsorgan). FSS deltar aktivt i det nordiska samarbetet genom det Nordiska Skådespelarrådet, som möts två gånger i året alternerande i de fem nordiska länderna.

Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f.
Ordförande Johan Aspelin +358 40 513 3091 johan@skadespelare.fi
Sekreterare Nina Pirttimäki, fss@skadespelare.fi