Historia

"En junidag 1917 möttes några skådespelare vid Svenska Teatern i Helsingfors för att dryfta sina inre angelägenheter. Man beslöt att grunda ett förbund för alla svenskspråkiga skådespelare i Finland och med gemensamma krafter sträva till att förbättra och höja kårens anseende och ställning. En kommitté bestående av herrar Ahlbom, Arppe och Nycop för Svenska Teatern i Helsingfors och herrar Nessler och Slangus för Svenska Inhemska Teatern i Åbo tillsattes att göra upp förslag till stadgar. Förbundets första egentliga möte hölls den 17 december 1917. Till de aderton stiftande medlemmarna slöt sig ytterligare 26; 11 från Svenska Teatern i Helsingfors och 15 från Inhemska Teatern i Åbo."
(ur FSS 50 års historik 1967 av Annie Sundman)

Ordföranden :
1917 - 1924 Albert Nycop
1924 - 1928 Emil Lindh
1928 - 1945 Annie Sundman
1945 - 1952 Runar Schauman
1952 -1960 Erik Österberg
1960 - 1966 Erik Gustafsson
1966 - 1969 Eddie Stenberg
1969 -1972 Nils Brandt
1972 - 1974 Leif Wager
1974 - 1975 Erik Österberg
1975 - 1979 Carl Mesterton
1979 - 1981 Nils Brandt
1981 - 1985 Johan Simberg
1985 - 2003 Susanna Ringbom
2003 - 2007 Riko Eklundh
2007 - 2014 Patrick Henriksen
2014 - 2018 Riko Eklundh
2018 - 2021 Ville Sandqvist
2021 -           Liisa Blad