Aktuellt


Kopiosto stipendier

25 maj 2012

Stipendier till YLE FEM:s frilansare för inspelningar i utbildningssyfte

Av ersättningarna för 2011 års inspelningar i undervisningssyfte delas totalt 46. 000 euro ut i sti-pendier till YLE FEM:s frilansare.

Stipendierna kan sökas av personer som har bidragit till skapandet av ett av-verk som har visats i kanalen YLE FEM år 2011. I sin anhållan ska personen specificera vilka program han eller hon har varit med om att utarbeta åt YLE FEM år 2011 samt i hur stor utsträckning och i vilken uppgift han eller hon har deltagit i arbetet. För de som är anställda vid Yleisradio och MTV3 (månadsbasis eller annan periodbasis) finns för samma ändamål KOURA-fonden, vilket innebär att denna ansök-ningsprocess inte angår dem.

Summan som utdelas utgör kanalens relativa andel av de avtalsenliga inspelningarna i undervis-ningssyfte. Stipendiet beviljas flera sökande och dess storlek kan variera. Man stannade för sti-pendieförfarandet, eftersom det skulle bli så dyrt att redovisa ersättningarna på individnivå att det inte skulle bli några ersättningar kvar att dela ut.

Ett stipendium kan sökas till exempel för yrkesmässig fortbildning och utveckling, utveckling av ett program eller för annat motsvarande bruk. Av ansökan bör stipendiets användningsändamål och den penningsumma som söks framgå. Stipendier beviljas inte retroaktivt och inte heller för redan pågående användningsändamål. De fritt formulerade ansökningarna bör sändas in före 31.8.2012 på adressen: Kopiosto / YLE FEM stipendier, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors.

I fjol beviljades dessa stipendier för sammanlagt 40.000 euro åt 17 personer.

Alla sökande meddelas skriftligen huruvida de har beviljats ett stipendium eller inte hösten 2011. Stipendiemottagarna publiceras på Kopiostos webbplats och i Kopiosto Uutiset. Stipendiemotta-garna förbinder sig att sända in en fritt formulerad rapport om användningen av stipendiet till Kopiosto inom ett år det beviljats. Vid underlåtelse att rapportera kan stipendiet krävas tillbaka.